پرسش‌های متداول | جایزه جوان نوآور ماندگار

پرسش‌های متداول | جایزه جوان نوآور ماندگار

پرسش‌های متداول

image_pdfimage_print

جوان نوآور فردی است صاحب ایده که از طریق ارائه محصول، خدمات، کسب و کار و … به دنبال یافتن پاسخ‌های جدید برای مسائل و چالش‌های اجتماعی در راستای توسعه پایدار کشور می‌باشد.

نـوآوری اجتماعـی، راه‌حل‌های جدید، محصـولات، خدمـات، مدل‌هـا، کسـب وکار، و فرآیندهـایی است که کـه همزمـان نیازهـای اجتماعـی را موثرتـر از راه‌حل‌های فعلـی بـرآورده کـرده و منجـر به بهبـود و یا ایجاد قابلیت‌هـا و روابط جدید و اسـتفاده بهتر از دارایی‌ها و منابـع می‌شـود. بـه بیـان دیگر، نـوآوری اجتماعی عـلاوه بر اینکـه مطلوب جامعـه اسـت، باعـث ارتقـاء ظرفیـت اجتماعی بـرای عمـل می‌گردد

شرکت کنندگان در دو سطح دانشجویی و آزاد مجاز به شرکت در این جایزه می‌باشند.

  • دانشجویان: دختران و پسران دانشجو جوان (۱۸ تا ۳۵ سال) بدون محدودیت ملیت و مذهب مورد تایید جمهوری اسلامی ایران تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
  • آزاد: دختران و پسران جوان (۱۸ تا ۳۵ سال) با تابعیت ایرانی و بدون محدودیت مذهب مورد تایید جمهوری اسلامی ایران.

نتایج داوری‌های اولیه و ورود به مرحله استانی در سامانه قابل مشاهده و برگزیدگان داوری استانی و نهایی در روز اختتامیه معرفی می‌گردند.

بله در صورتی که نوآوری به صورت گروهی صورت گرفته است در زمان ثبت نام اسامی و مشخصات تمامی افراد گروه را اضافه نمائید.

شرح مکتوب نوآوری اجتماعی در قالب ۲۵۰ کلمه همسو با محورهای جایزه و شاخص‌های ارزیابی داوران حائز اهمیت است.

ثبت نام در جایزه جوان نوآور ماندگار و فرآیند داوری رایگان می باشد.