1

پرسش‌های متداول

1- جوان نوآور اجتماعی به چه فردی اطلاق می‌گردد؟

جوان نوآور فردی است صاحب ایده که از طریق ارائه محصول، خدمات، کسب و کار و … به دنبال یافتن پاسخ‌های جدید برای مسائل و چالش‌های اجتماعی در راستای توسعه پایدار کشور می‌باشد.

2- نوآوری اجتماعی چیست و چه فعالیتی نوآوری اجتماعی محسوب می‌شود؟

نـوآوری اجتماعـی، راه‌حل‌های جدید، محصـولات، خدمـات، مدل‌هـا، کسـب وکار، و فرآیندهـایی است که کـه همزمـان نیازهـای اجتماعـی را موثرتـر از راه‌حل‌های فعلـی بـرآورده کـرده و منجـر به بهبـود و یا ایجاد قابلیت‌هـا و روابط جدید و اسـتفاده بهتر از دارایی‌ها و منابـع می‌شـود. بـه بیـان دیگر، نـوآوری اجتماعی عـلاوه بر اینکـه مطلوب جامعـه اسـت، باعـث ارتقـاء ظرفیـت اجتماعی بـرای عمـل می‌گردد

3- چه افرادی مجاز به شرکت در جایزه جوان نوآور ماندگار می‌باشند؟

شرکت کنندگان در دو سطح دانشجویی و آزاد مجاز به شرکت در این جایزه می‌باشند.

  • دانشجویان: دختران و پسران دانشجو جوان (18 تا 35 سال) بدون محدودیت ملیت و مذهب مورد تایید جمهوری اسلامی ایران تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري.
  • آزاد: دختران و پسران جوان (18 تا 35 سال) با تابعیت ایرانی و بدون محدودیت مذهب مورد تایید جمهوری اسلامی ایران.

4- شرکت کنندگان چگونه می توانند از نتایج داوری و ارزیابی‌ها مطلع شوند؟

نتایج داوری‌های اولیه و ورود به مرحله استانی در سامانه قابل مشاهده و برگزیدگان داوری استانی و نهایی در روز اختتامیه معرفی می‌گردند.

5- رزومه علمی و پژوهشی شرکت کنندگان در معیارهای داوری تاثیر گزار هستند؟

خیر

6- امکان شرکت گروهی در جایزه وجود دارد؟

بله در صورتی که نوآوری به صورت گروهی صورت گرفته است در زمان ثبت نام اسامی و مشخصات تمامی افراد گروه را اضافه نمائید.

7- شرح نوآوری چگونه نوشته شود فرمت مشخصی وجود دارد؟

شرح مکتوب نوآوری اجتماعی در قالب ۲۵۰ کلمه همسو با محورهای جایزه و شاخص‌های ارزیابی داوران حائز اهمیت است.

8- آیا افراد برای شرکت در جایزه جوان نوآور ماندگار نیازمند پرداخت هزینه هستند؟

ثبت نام در جایزه جوان نوآور ماندگار و فرآیند داوری رایگان می باشد.