1

دکتر محمودرضا آقامیری

دکتر محمودرضا آقامیری

رئیس شورای راهبری جایزه و دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران
تاکیدی که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم داشتند و ما را در علم و فناوری هدایت میکند تا جهت‌گیری ما در این سمت مشخص باشد، به همین دلیل فکر می‌کنم که برگزاری جایزه ملی جوان نوآور ماندگار شروع خوبی است برای این مهم و امیدواریم که گسترش پیدا کند.