1

دکتر احمد شمس

دکتر احمد شمس

خلاقیت همواره یکی از مهمترین شاخص­های سازمان موفق به شمار می­رود. از این رو دانشگاه به عنوان اصلی­ترین جزء اکوسیستم نوآوری، نقش حائز اهمیتی در مسیر علم و فناوری کشور ایفا می­کند.

در عصر حاضر مأموریت کارآفرینی و نوآوری برای دانشگاه­های نسل سوم یک نیاز اساسی و بلکه از ضروریات تلقی می­شود. در این راستا تلاش گسترده دانشگاه آزاد اسلامی و از جمله واحد تهران غرب قابل تقدیر است. بی­گمان بهره­گیری از فرهنگ غنی ایثار و شهادت و امتزاج شایسته آن با علم و فناوری در بروز خلاقیت­ها و ارتقاء سطح نوآوری­ها تأثیر مضاعف گذاشته و ترویج آن را صد چندان خواهد نمود. این ابتکار نیز که به نوبه خود می­تواند نوآوری دیگری قلمداد شود، قابل ستایش است.

مزین نمودن اقدامتان به نام و یاد شهید موسوی جوان­ترین دانشجوی نوآور در دانشگاه، یقیناً مسیرتان را عطرآگین، قدم­هایتان را استوار و راهتان را هموار می­نماید.

 

دکتر احمد شمس

معاون هماهنگی، پیگیری­های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس جمهور