نیاز به شتابدهی | جایزه جوان نوآور ماندگار

نیاز به شتابدهی | جایزه جوان نوآور ماندگار

نیاز به شتابدهی

آیا می‌دانید اگر در حل مسائل اجتماعی کشور با رویکردی نوآورانه قدم برداشته و در مسیر اجرا شکست خورده و یا در روند رشد هستید، می‌توانید از امکان تعامل با بزرگ‌ترین شتابدهنده‌ها و استفاده از خدمات پشتیبانی فنی و حقوقی استفاده نمائید؟