1

نحوه شرکت

فرد یا افراد متقاضی مشمول در دو بخش دانشجویی و آزاد، جهت شرکت در جایزه جوان نوآور ماندگار، نشان شهید موسوی جهت ثبت نام، احراز هویت و بارگذاری مستندات تنها از سامانه اختصاصی جایزه به آدرس javanprize.org اقدام نماید.

مستندات ارسال شده به دبیرخانه در سه مرحله ارزیابی و داوری می‌شوند.

روند داوری:
• مرحله اول: اوراق هویتی و مستندات نوآوری توسط دبیرخانه مرکزی مطابق با قوانین عمومی جایزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و در صورت تکمیل مدارک به مرحله بعد ارسال می‌گردد.
• مرحله دوم: کارگروه‌های تخصصی بنابر شاخص‌های مصوب دبیرخانه مرکزی صلاحیت عمومی و تخصصی متقاضیان را بررسی کرده و در صورت اخذ حد نصاب امتیاز تعیین شده به مرحله داوری استانی ارسال می‌نمایند.
•مرحله سوم: کمیته‌های داوری ستاد استانی بنابر شاخص‌های مصوب دبیرخانه مرکزی صلاحیت تخصصی متقاضیان را بررسی می‌نماید و بر اساس بالاترین امتیاز حداقل سه نفر گزینش شده و جهت داوری نهایی به دبیرخانه مرکزی ارسال می‌گردند.
•مرحله نهایی: یک هیئت تخصصی متشکل از حداقل سه نفر بنابر شاخص‌های مصوب دبیرخانه مرکزی یک نفر را بر اساس بالاترین امتیاز انتخاب می‌نمایند.