شرایط شرکت کنندگان | جایزه جوان نوآور ماندگار

شرایط شرکت کنندگان | جایزه جوان نوآور ماندگار

جایزه در یک نگاه

دانشجویی:

دانشجویان دختر و پسر دارای تابعیت ایرانی و غیر ایرانی از تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با در نظر گرفتن موارد ذیل از نشان عالی جوان نوآور ماندگار بهره مند می‌گردند.

محدودیت سنی برای شرکت کنندگان، از سن ۱۸ تا ۳۵ می‌باشد.

بدون محدودیت در مذهب که مورد تائید جمهوری اسلامی ایران باشد.

آزاد:

دختران و پسران تنها با تابعیت ایران و با در نظر گرفتن شرایط ذیل از نشان عالی جوان نوآور ماندگار بهره مند می‌گردند.

محدودیت سنی مجاز برای این گروه از شرکت کنندگان ۱۸ تا ۳۵ می‌باشد.
بدون محدودیت در مذهب که مورد تائید جمهوری اسلامی ایران باشد.

جایزه در یک نگاه