جوایز | جایزه جوان نوآور ماندگار

جوایز | جایزه جوان نوآور ماندگار

جوایز برگزیدگان ملی

جوایز برگزیدگان جایزه جوان نوآور ماندگار:

برگزیدگان برتر این جایزه از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوند:

 • جایزه نقدی ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی، نشان شهید موسوی و دیپلم افتخار
 • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
 • معرفی برگزیده برتر برای پذیرشِ بدون آزمون مقطع بعدی تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان دانشجو استعداد درخشان)
 • اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع بعدی تحصیلی (دانشگاه آزاد اسلامی)
 • معرفی برگزیدگان به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد جهت استقرار رایگان، صندوق‌های حمایتی و بنگاه‌های اقتصادی (برای افزایش تعامل و همکاری‌های فی‌مابین)
 • ارائه خدمات شتابدهی به برگزیدگان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
 1. در این بخش دو منتخب برگزیده خواهد شد.
 2. مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از مزایای ذکر شده بهره‌مند ‌شوند.
 3. به نفرات دوم و سوم تندیس و دیپلم افتخار تقدیم خواهد شد.
 4. در صورتی که به تشخیص هیئت داوران، دو نفر هم امتیاز شناخته و برنده شوند، مبلغ جایزه نقدی میان دو نفر نصف می‌شود. اگر شمار برندگان بر حسب تساوی امتیازات سه نفر باشد کمیته اهداء جوایز مختار خواهد بود که مبلغ جایزه را بطور برابر میان سه نفر تقسیم کند و یا اینکه به یکی از برندگان یک دوم و به هر یک از دو نفر دیگر یک چهارم مبلغ را اهداء کند.

جوایز برگزیده ۲۰ ساله جایزه جوان نوآور ماندگار:

شهادت جوان بیست ساله بازتاب ایمان و کمال اندیشه در جوانی است. از این رو جوانان بیست ساله‌ی نوآور، به طور مجزا شایسته نشان شهید موسوی بیست ساله،‌ جایزه جوان نوآور ماندگار خواهند بود.

برگزیده این جایزه از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوند:

 • جایزه نقدی ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومانی، نشان شهید موسوی و دیپلم افتخار
 • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
 • معرفی برگزیده برتر برای پذیرشِ بدون آزمون مقطع بعدی تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی (به عنوان دانشجو استعداد درخشان)
 • اعطای بورسیه تحصیلی در مقطع بعدی تحصیلی (دانشگاه آزاد اسلامی)
 • معرفی برگزیدگان به پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد جهت استقرار رایگان، صندوق‌های حمایتی و بنگاه‌های اقتصادی (برای افزایش تعامل و همکاری‌های فی‌مابین)
 • ارائه خدمات شتابدهی به برگزیدگان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
 1. در این بخش یک منتخب برگزیده خواهد شد.
 2. مشمولان این جایزه، حداکثر دو سال پس از برگزیده شدن، مجازند از مزایای ذکر شده بهره‌مند ‌شوند.
 3. در صورتی که به تشخیص هیئت داوران، دو نفر هم امتیاز شناخته و برنده شوند، مبلغ جایزه نقدی میان دو نفر نصف می‌شود. اگر شمار برندگان بر حسب تساوی امتیازات سه نفر باشد کمیته اهداء جوایز مختار خواهد بود که مبلغ جایزه را بطور برابر میان سه نفر تقسیم کند و یا اینکه به یکی از برندگان یک دوم و به هر یک از دو نفر دیگر یک چهارم مبلغ را اهداء کند.
جوایز برگزیده 20 ساله
جوایز برگزیدگان استانی

جوایز برگزیدگان جایزه استانی جایزه جوان نوآور ماندگار:

برگزیدگان استانی این جایزه از مزایای زیر بهره‌مند می‌شوند:
 • جایزه نقدی، تندیس و لوح تقدیر
 • جایزه نقدی نفر اول ۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • جایزه نقدی نفر دوم ۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • جایزه نقدی نفر سوم ۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
 • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان
 • معرفی برگزیدگان به پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد جهت استقرار رایگان، صندوق‌های حمایتی و بنگاه‌های اقتصادی (برای افزایش تعامل و همکاری‌های فی‌مابین)
 • ارائه خدمات شتابدهی به برگزیدگان توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری
در صورتی که به تشخیص هیئت داوران، دو نفر هم امتیاز شناخته و برنده شوند، مبلغ جایزه نقدی میان دو نفر نصف می‌شود. اگر شمار برندگان بر حسب تساوی امتیازات سه نفر باشد کمیته اهداء جوایز مختار خواهد بود که مبلغ جایزه را بطور برابر میان سه نفر تقسیم کند و یا اینکه به یکی از برندگان یک دوم و به هر یک از دو نفر دیگر یک چهارم مبلغ را اهداء کند.