مدل جایزه | جایزه جوان نوآور ماندگار

مدل جایزه | جایزه جوان نوآور ماندگار

مدل جایزه

image_pdfimage_print

در چارچوب مفاهیم بنیادین و ارزش‏‏‌های مدل، مدل جایزه در قالب شکل زیر تدوین شده است.

جهت تدوین مدل و شناسایی و وزن دهی به شاخص ها مطابق فرایند شکل زیر از روش های تصمیم گیری چند معیاری با نظر نخبگان استفاده شده است.