معرفی مشکل اجتماعی | جایزه جوان نوآور ماندگار

معرفی مشکل اجتماعی | جایزه جوان نوآور ماندگار

معرفی مشکل اجتماعی

آیا می‌دانید با شناسایی و معرفی چالش‌ها و مشکلات اجتماعی محل زندگی خود امکان قدم نهادن در مسیر حل آنها با همکاری سازمان‌های مردم نهاد، خیریه‌ها و سراهای نوآوری را فراهم خواهید کرد؟